Det vi kan i Reflexio

Reflexio er skabt på et fundament af solid viden, indblik og langvarig erfaring med rådgivning, undervisning og forskning i den offentlige sektor – i kommuner, regioner og staten. Vi kender og motiveres af det dynamiske spændingsfelt mellem politikere, forvaltning og borgere, hvor økonomisk styring og budgetmæssige rammebetingelser skal forenes med gode og fyldestgørende indsatser.

Vi er skarpe på både tal og mennesker. Vi holder af både Excel og facilitering af processer. Ikke for bare at favne bredt – men for helt reelt rådgivningsmæssigt at kunne mestre dækkende kompetencer til at forstå problemer og levere bæredygtige løsninger. Vi færdes lige vel i byrådssalen, på direktionsgangen, i økonomiforvaltningen og i dialog med brugerne af kommunale ydelser. Vi kan de forskellige sprog og kan indgå i de relevante styringsdiskussioner på alle niveauer.

Vi er gode til at sætte det svære – og nogen gange lidt farlige – omkring økonomi, faglighed og resultater i spil. Vi gør det på en udviklende måde, hvor målet ikke er indsnævring men en udvidelse af handlemulighederne for alle, der har et ansvar. Fra byråd til menig medarbejder og alle dem midt imellem.

Ydelser

Strategisk økonomistyring

Styring af en kommunes økonomi er særdeles komplekst. Kommuner bliver i stigende grad set og styret som en koncern forstået som én virksomhed med en hel række sektorer og aktiviteter, som i større og mindre grad påvirker hinanden. Det stiller krav til kommunens økonomifunktion og økonomimedarbejdere om en sammenhængende strategisk økonomistyring på tværs af organisationen. Her skal der være en præcis og kompetent strategisk tilgang i udmøntningen af økonomistyringen, så både institutioner, afdelinger, sektorer og koncernen samlet set kan træffe de rette beslutninger.

Effektivisering og budgetanalyser

Reflexio har gennemført en række budgetanalyser af forskellige offentlige institutioner og sektorer. Ofte vil analyserne have som formål at forberede – og være grundlag for – ledelsesmæssige beslutninger omkring områdets eller institutionens fremtidige opgaveløsning, ligesom der i mange tilfælde er særskilt fokus på at identificere og skabe mulighed for eksekvering af eventuelle effektiviseringspotentialer.

Uddannelse i økonomistyring og strategisk styring

Reflexio har stor erfaring i at gennemføre uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb i økonomistyring og strategisk styring for kommunale ledere og medarbejdere. Vi underviser både med et tværgående sigte på økonomistyring ud fra et koncernperspektiv samt med et fokus på udviklingen af en strategisk styringspraksis på konkrete sektorområder.
Uddannelse og kompetenceudvikling kan bindes op på åbne forløb, hvor deltagere fra mange forskellige kommuner deltager, samt på mere målrettede og skræddersyede forløb for en konkret kommune, hvilket giver stor mulighed for at tilpasse uddannelsesaktiviteterne til styringsbehovet i den enkelte organisation.
Se vores aktuelle kursuskataloger vedrørende hhv. strategisk økonomistyring og styring på det kommunale ejendomsområde.

Det kommunale ejendomsområde

Reflexio har hjulpet en lang række kommuner med udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende effektivisering og forslag til nye måder at organisere ejendomsområdet på. Vi lægger vægt på at etablere et velunderbygget datagrundlag som afsæt for at træffe beslutning om organisering, effektiviseringspotentialer mv., ligesom vi lægger vægt på, at der i analyseprocessen etableres en åben og involverende dialog med interessenter og aktører på området.

Det specialiserede socialområde

Reflexio har et dybdegående kendskab til det specialiserede socialområde med en stor forståelse for områdets kompleksitet, muligheder og udfordringer. Vi har blandt andet været med til at skabe økonomisk overblik og økonomiske anbefalinger, udvikle ledelsesinformation samt arbejdet med organisationsstrukturer og ledelse på området.
Vi udvikler og projektleder styringskoncepter med fokus på at etablere effektive arbejdsgange for løbende opfølgninger på området baseret på valid ledelsesinformation.

Hvem er vi

Partner

Projekter