Økonomisk analyse af ejendomsområdet i Middelfart Kommune

Reflexio har i 2019 gennemført en økonomisk analyse af ejendomsområdet i Middelfart Kommune. Målet med den økonomiske analyse har været at skabe et samlet og tværgående overblik over ejendomsområdet som udgangspunkt for en videre vurdering og udvikling af områdets opgaveløsning. Den økonomiske analyse skal give Middelfart Kommune en ny og samlet viden om kommunens ejendomme og de udgifter, der knytter sig hertil, samt supplerende give indikationer omkring arealudnyttelsen af kommunens ejendomme gennem en survey til kommunens daglige ”ejendomsejere”.

Reflexios afsæt for analysen er, at et grundigt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme er essentielt for, at kommunen kan træffe ”kloge beslutninger” om kommunens ejendomme. Analysen tog derfor udgangspunkt i en bred kortlægning af relevante omkostningsdata og øvrige ejendomsrelaterede data med en perspektivering til aktuelt administrationspraksis i Middelfart Kommune. Som led i analysen blev der foretaget en intern benchmarking på ejendomsniveau i Middelfart Kommune samt en sammenligning af de aktuelle udgiftsniveauer med Reflexios erfaringer og nøgletal fra andre kommuner. Endelig blev der foretaget en samlet vurdering af mulige fremtidige potentialer på baggrund af analysen.

Ambitionen er, at der med analysen skabes et faktabaseret billede af opgavepraksis omkring den operationelle ejendomsadministration som trædesten til at kunne påbegynde en mere strategisk ejendomsadministration og dermed indfri Middelfart Kommunes målsætninger og ambitioner på ejendomsområdet.

 

Kontaktperson

Anders Tang Kjærved, Plan- og Byggechef