Analyse af konkrete modeller for organisering af ejendomsområdet i Assens Kommune

På baggrund af den økonomiske analyse af ejendomsområdet, som Reflexio gennemførte for Assens Kommune i 2018, har man i Assens Kommune besluttet at forfølge de opstillede effektiviseringspotentialer på området. Følgelig vil man arbejde videre med at samle den økonomiske styring og organisering af opgaverne på ejendomsområdet.

Reflexio bistår i 2019 Assens Kommune med denne opgave gennem en analyseproces, hvor konkrete modelforslag til den fremtidige organisering af ejendomsområdet belyses nærmere.

Den fremtidige organisering skal medføre et nyt perspektiv på ejendomsadministrationen, hvor effektiv arealudnyttelse og opgavevaretagelse – i balance med fagområdernes behov og ønsker – skal give nye og bedre muligheder for at anlægge et strategisk perspektiv på det samlede ejendomsområde til gavn for Assens Kommune som helhed.

Det forberedende analyseforløb gennemføres med bred involvering af de ledere og medarbejdere, der fremadrettet berøres af den nye model. Både af hensyn til involvering og sikring af ejerskab, men også for at få helt konkrete input til detailbeskrivelsen og driftssikring af den fremadrettede organisering og drift af ejendomsområdet inden for rammen af det besluttede modelvalg.

 

Kontaktperson:

Lars Evald Jensen, Trafik- og byggechef