Økonomisk analyse af ejendomsområdet i Fredericia Kommune

Reflexio gennemfører i 2020 en økonomisk analyse af ejendomsområdet i Fredericia Kommune. Målet med den økonomiske analyse er at skabe et samlet og tværgående overblik over ejendomsområdet som udgangspunkt for en videre vurdering og udvikling af områdets opgaveløsning. Den økonomiske analyse skal give Fredericia Kommune en ny og samlet viden om kommunens ejendomme og de udgifter, der knytter sig hertil, samt supplerende give indikationer omkring arealudnyttelsen af kommunens ejendomme gennem en survey til kommunens daglige ”ejendomsejere”.

Reflexios afsæt for analysen er, at et grundigt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme er essentielt for, at kommunen kan træffe ”kloge beslutninger” om kommunens ejendomme. Analysen tager derfor udgangspunkt i en bred kortlægning af relevante omkostningsdata og øvrige ejendomsrelaterede data med en perspektivering til aktuel administrationspraksis i Fredericia Kommune. Som led i analysen bliver der foretaget en intern benchmarking på ejendomsniveau i Fredericia Kommune samt en sammenligning af de aktuelle udgiftsniveauer med Reflexios erfaringer og nøgletal fra andre kommuner. Endelig bliver der foretaget en samlet vurdering af mulige fremtidige potentialer på baggrund af analysen.

Ambitionen er, at der med analysen skabes et faktabaseret billede af opgavepraksis omkring den operationelle ejendomsadministration som trædesten til at kunne påbegynde en mere strategisk ejendomsadministration og dermed indfri Fredericia Kommunes målsætninger og ambitioner på ejendomsområdet.

 

Kontaktperson

Jacob Daniel Degn Larsen, leder af ejendomsafdelingen