Review af styringspraksis på det specialiserede socialområde i Syddjurs Kommune

”Med Reflexio og Type2dialogs styringsreview har vi fået et godt grundlag for at videreudvikle vores styring af det specialiserede socialområde. Reviewet kigger både på den økonomiske og faglige styring og giver et ret præcist billede af vores styringsmæssige udfordringer. Samtidig har det været et klart plus, at analysens vurderinger og anbefalinger er målrettede og specifikke, så de kan omsættes til konkrete initiativer i vores egen handlingsplan for at opnå en robust styring og driftsmæssig balance på området.” — Christina Kaae, Chef for Social og Familie, Syddjurs Kommune

”De seneste år har der været ubalance i økonomien på det specialiserede voksenområde i Syddjurs Kommune. På den baggrund valgte vi at få gennemført et review af områdets samlede styring, herunder de anvendte styringsmodeller, budgetforudsætninger og ledelsesinformationen. Med analysen fra Type2dialog og Reflexio har vi fået en systematisk gennemgang af områdets aktuelle styring og et samlet overblik over de områder, hvor vi styringsmæssigt har et forbedringspotentiale. — Thomas Palner, Stabschef, Syddjurs Kommune

Hovedparten af landets kommuner oplever aktuelt massive budgetudfordringer på det specialiserede socialområde. Syddjurs Kommune er en af mange kommuner der i 2019 oplevede budgetoverskridelser på det specialiserede voksenområde.

En budgetoverholdelse i 2020 og frem vil kræve, at Syddjurs Kommune har markant styrings- og ledelsesmæssig fokus på området, ligesom det vil kræve en række initiativer og handlinger, der dels har et fagligt ambitionsniveau, og dels understøttes af solide data og løbende opfølgning.

Reflexio har sammen med Type2dialog bistået Syddjurs Kommune med et review af kommunens styringspraksis på det specialiserede socialområde. Styringsanalysen havde et tredelt formål:

  1. At identificere styrker og svagheder i deres socialfaglige og økonomiske styring af det specialiserede voksenområde.
  2. At bruge erfaringerne fra reviewet til at fremhæve opmærksomhedspunkter og opstille målrettede anbefalinger til tilpasning af organisering, snitflader og anvendte værktøjer / arbejdsgange.
  3. At komme med anbefalinger til en sammenhængende tilgang til økonomisk og socialfaglig styring samt til ledelsesinformation, der kan understøtte arbejdet med at sikre den faglige kvalitet i indsatserne og skabe et økonomisk råderum.

Resultatet af reviewet:

  • en prioriteret styringsmæssig handleplan for det specialiserede voksenområde til prioritering og målretning af kommunens ledelsesmæssige fokus og opmærksomhed.
  • en afrapportering af observationer og opmærksomhedspunkter omkring eksisterende praksis
  • en afrapportering med praksisnære anbefalinger til potentielle udviklingstiltag i forhold til fem udvalgte dimensioner: