Økonomisk analyse af ejendomsområdet i Assens Kommune

Reflexio gennemfører i 2018 en økonomisk analyse af ejendomsområdet i Assens Kommune. Formålet er at skabe et solidt udgangspunkt for videre drøftelser af administrationen af ejendomsområdet med henblik på at optimere anvendelsen og driften af kommunens ejendomme, så kommunens ressourcer bruges optimalt på at understøtte kerneopgaverne omkring service og velfærd.

Reflexios afsæt for analysen er, at et grundigt datagrundlag omkring økonomi, opgaver og ejendomme er essentielt for, at kommunen kan træffe ”kloge beslutninger” om både de ejede og lejede ejendomme. Analysen tager derfor udgangspunkt i en bred kortlægning af relevante omkostningsdata og øvrige ejendomsrelaterede data med en perspektivering til aktuelt administrationspraksis i Assens Kommune. Som led i analysen foretages en intern benchmarking på ejendomsniveau i Assens Kommune samt en sammenligning af de aktuelle udgiftsniveauer med Reflexios erfaringer og nøgletal fra andre kommuner. Endelig foretages en samlet vurdering af mulige fremtidige potentialer på baggrund af analysen.

Ambitionen er, at der med analysen skabes et faktabaseret billede af opgavepraksis omkring den operationelle ejendomsadministration som trædesten til at kunne påbegynde en mere strategisk ejendomsadministration og dermed indfri Assens Kommunes målsætninger og ambitioner på ejendomsområdet.

 

Kontaktperson

Lars Evald Jensen, Trafik- og byggechef