Ydelser

Strategisk økonomistyring

Styring af en kommunes økonomi er særdeles kompleks. Kommuner bliver i stigende grad set og styret som en koncern forstået som én virksomhed med en hel række sektorer og aktiviteter, som i større og mindre grad påvirker hinanden. Det stiller krav til kommunens økonomifunktion og økonomimedarbejdere om en sammenhængende strategisk økonomistyring på tværs af organisationen. Her skal der være en præcis og kompetent strategisk tilgang i udmøntningen af økonomistyringen, så både institutioner, afdelinger, sektorer og koncernen samlet set kan træffe de rette beslutninger.

Reflexio leverer løsninger inden for strategisk økonomistyring med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi og effekter i videreudviklingen af den offentlige service og de leverede velfærdsydelser. Et integreret – og løsningsmæssigt sammentænkt perspektiv – hvor der er tydelighed og bevidsthed omkring ”hvad det koster”, ”hvilke indsatser der virker” og ”hvad det giver af resultater”. Det er vores erfaring, at det er nøglen til, hvad der giver mening i praksis. Alt for ofte er økonomistyring, effektstyring og den faglige opgaveløsning adskilte styringsspor, hvis veje for sjældent krydses og dermed ikke gensidigt forædles. Det vil vi gerne lave om på for at skabe sammenhæng fra byrådets beslutninger og hele vejen videre til det enkelte møde med borgeren.

Reflexios ydelser inden for strategisk økonomistyring er målrettet både uddannelsesaktiviteter for økonomifunktioner og økonomimedarbejdere samt konkrete rådgivningsprojekter på kommune-, sektor- og afdelingsniveau, hvor de anvendte metoder og redskaber evalueres og videreudvikles i et tæt samspil – og konkret samarbejde – med den enkelte kommune.

Det specialiserede socialområde

Reflexio har et dybdegående kendskab til det specialiserede socialområde med en grundlæggende forståelse for områdets kompleksitet og, muligheder og udfordringer. Vi har blandt andet været med til at udvikle både nye faglige løsninger, skabt økonomisk overblik og økonomiske anbefalinger samt arbejdet med organisationsstrukturer og ledelse på området. Vi gennemfører og projektleder desuden større og mindre udviklingsprocesser, senest i samarbejde med en række anbringelsesinstitutioner om udvikling af deres praksis til understøttelse af læring blandt anbragte børn og unge.

I vores tilgang arbejder vi med respekt for lokale muligheder og brugbare løsninger både i forhold til selve problemforståelsen og udbredelse af løsninger. Vi arbejder inddragende og datadrevet, både i forhold til medarbejdere, ledere, borgere/brugere samt andre samarbejdspartnere, så der sikres sammenhæng på tværs af niveauer og en forankring af løsningerne. Vores mål er at skabe løsninger med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi, den faglige opgaveløsning og effekter i udviklingen af den kommunale kerneopgave. Løsninger, der er forankret i virkeligheden. Derfor har vi også i vores opgaver på området blik for andre vigtige områder som uddannelse, almene dagtilbud, beskæftigelse mv.

I vores arbejde på det specialiserede socialområde tager vi ofte udgangspunkt i forandringstilgangen Positiv Afvigelse. Her investeres i at skabe en nuanceret problemforståelse, der gør op med vores forforståelse omkring årsags/virkningssammenhænge og sikrer, at vi ikke symptombehandler. Vi bruger de steder, hvor vi lykkes på trods, som afsæt for udvikling. Vi aktiverer fællesskabet for at kunne afdække eksisterende ressourcer og løsninger og derigennem skabe en adfærdsændring, som er udgangspunktet for en ny og bedre praksis med effektive resultater. Metoden har et internationalt ophav, som I kan læse mere om her www.positivedeviance.org.

Bruger- og borgerinddragelse

Hos Reflexio mener vi, at brugere og borgere rummer en stor og vigtig viden, hvis vi skal lykkes med de mest komplekse velfærdsopgaver. Derfor arbejder vi med en høj grad af bruger- og borgerinddragelse i forandringsprocesser. Vi har erfaring med, at borgers stemme er et godt udgangspunkt for diskussioner om udvikling, prioritering af indsatser og et dybere indblik i, hvad der egentlig er op og ned. Vi tror også på, at involvering af dem, det handler om, er et nødvendigt udtryk for respekt og en nøgleingrediens i et mantra om bæredygtig forandring.

Det potentiale, som brugere- og borgere indeholder, udnyttes fortsat i for lille grad, når institutioner og organisationer skal udvikle deres kerneopgave, og de generelle styringsmekanismer er i spil. Vi hjælper kommuner og institutioner med at skabe en reel dialog som udgangspunkt for at samskabe løsninger med borgere, brugere, frivillige og pårørende i processer baseret på netværk og en aktiv brug af data. Vi stiller løbende spørgsmålet: ”Hvem bør ellers være med omkring bordet, hvis vi skal løse denne problemstilling? ”. I samarbejde med medarbejdere og ledere udvikler vi de processer til indsamling og bearbejdning af viden fra borgerne, der giver mening for den enkelte afdeling eller institution. Vi arbejder med en tæt motivering og involvering af medarbejdere og ledere for at sikre, at borgerinddragelsen er forankret og aktivt og systematisk anvendes til at kvalificere og udvikle kerneopgaven. Vi har hele tiden fokus på, at der er et stort element af tillid og tryghed, der gør, at man tør at stille også de svære spørgsmål og faktisk bliver i stand til at lytte.

Vores mål er at udvikle reel bruger- og borgerinddragelse, der er meningsfuld for de involverede medarbejdere, ledere og brugere/borger og giver værdi for den samlede organisation.

Vi har erfaring med både involvering af børn, voksne, frivillige og professionelle.

Programledelse og projektstyring

I Reflexio har vi gennem flere år arbejdet med organisatorisk udvikling af velfærdens leverandører – både offentlige og interesseorganisationer. Vi har solid erfaring med projektledelse som disciplin og bidrager med projektdesign, procesfacilitering, milepæle, koordinering af leverandører og målstyring samt evaluering. Her har vi både indtaget roller som midlertidig projektledelse ved programopstart men også længerevarende samarbejder, hvor vi har været særligt ansvarlige for strategiske indsatsområder for interesseorganisationer.

I Reflexio har vi oparbejdet et indgående kendskab til både de strukturelle og organisatoriske rammer for velfærdens leverandører, og vi har dermed en grundlæggende forståelse for den kontekst, som forandringer skal eksistere i. Vi arbejder altid netværksbaseret og sørger for, at de rette mennesker bliver samlet omkring bordet til strategiske overvejelser, problemløsning eller anbefalinger til næste skridt. Mobilisering af de rette aktører en vigtig del af indsatsen – vi er hele tiden bevidste om, at vi er en midlertidig figur. Sammen med de relevante aktører har vi udviklet nye indsatser, sat fokus på nye problemområder og skabt den rette grobund for, at projekter kan vokse.

Vi styrer processer med engagement og dedikation, og ved at veksle mellem faglig fordybelse i de små detaljer og det store overblik sikres løbende fremdrift og energi i processen. Fra start til slut sørger vi for en tæt involvering af relevante medarbejdere og ledere, og vi formår at skabe et rum med gensidig tillid, hvor både medarbejdere, ledere og borgere/brugere kan få plads. Det sikrer en nødvendig åbenhed, når der arbejdes med komplekse problemstillinger.

Det kommunale ejendomsområde

Det kommunale ejendomsområde er mange steder i fokus i disse år, og mange kommuner arbejder på at effektivisere og kvalitetsudvikle opgaveløsningen på ejendomsområdet. Reflexio har hjulpet en lang række kommuner med udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende effektivisering og forslag til nye måder at organisere ejendomsområdet på. Reflexios bistand er ofte baseret på følgende byggesten:

  • Etablering af et velunderbygget datagrundlag om kommunens ejendomme, udgiftstyper, indkøbsmønstre, disponeringsgrundlag mv. Et godt datagrundlag kan være et væsentlig bidrag til efterfølgende at træffe kloge beslutninger om organisering, potentialer og prioritering, herunder bidrage til formulering af en lokal strategi for effektivisering og drift af de kommunale ejendomme.
  • En analyseproces, der inddrager og involverer en lang række berørte ledere og medarbejdere, således at alle relevante vinkler og synspunkter kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget. En ændret opgaveløsning på ejendomsområdet vil ofte medføre, at fagcentre, institutionsledere, medarbejdere mv. oplever en række usikkerheder og bekymringer, fx i forhold til serviceniveauet, muligheden for lokale prioriteringer, nærhed og medejerskab til opgaveløsningen. Reflexio lægger vægt på at etablere en åben og involverende dialog med interessenter og aktører på området.

Reflexios forslag til ændret opgaveløsning på ejendomsrådet kan tage afsæt i erfaringer fra andre kommuner, idet der ofte kan opstilles alternative modeller, der har forskellige sammensætninger af opgaver, styringsmodeller, inddragelsesmodeller mv. Samtidig er det også erfaringen, at kommunerne har ret forskellige udgangspunkter for at kigge på opgaveløsningen på ejendomsområdet (fx økonomisk, geografisk, kompetencemæssigt) på ejendomsområdet, ligesom der lokalt kan være hensyn og målsætninger der vægtes forskelligt. Af hensyn til den efterfølgende implementering – og mulighederne for konkret at realisere eventuelle økonomiske potentialer – er det vigtigt, at analysen tager afsæt i de konkrete forhold i den enkelte kommune.

Effektivisering og budgetanalyser

Reflexio har gennemført en række budgetanalyser af forskellige offentlige institutioner og sektorer. Ofte vil analyserne have som formål at forberede – og være grundlag for – ledelsesmæssige beslutninger omkring områdets eller institutionens fremtidige opgaveløsning, ligesom der i mange tilfælde er særskilt fokus på at identificere og skabe mulighed for eksekvering af eventuelle effektiviseringspotentialer.

Budgetanalyserne kan have forskelligt afsæt og formål, og af samme grund anvender vi også en række forskellige analysemetoder og -tilgange. Reflexios budgetanalyser omfatter fx analyser af:

  • Processer og arbejdsgange 
  • Organisering, snitflader og samarbejde
  • Omkostningsstruktur og omkostningsdrivere
  • Ressourceanvendelsen – budgetter, tidsforbrug, materiel mv.


Vi lægger stor vægt på at inddrage den viden og de kompetencer, som allerede er til stede hos ledere og medarbejdere i institutionen eller på området, så konklusioner og anbefalinger også har forbindelse til dagligdagens praksis.