Analyse af økonomistyringen i Visitationsenhed Voksen-Handicap

Reflexio gennemførte i vinteren 2018 en analyse af økonomistyringen i Visitationsenhed Voksen-Handicap under Ældre- og Handicapforvaltningen.

Hensigten med analysen var især at identificere mulige indsatspunkter i relation til den tilgængelige ledelsesinformation for at kunne styrke visitationsenhedens mulighed for at handle mere proaktivt i forhold til eventuelle styringsudfordringer.

Hertil har analysen haft som formål at få vurderet det generelle modenhedsniveau af økonomistyringen i visitationsenheden på et mere overordnet niveau. Hovedfokus i opgaven har været lagt på at belyse arbejdet med den understøttende ledelsesinformation og den tilstedeværende kapacitet, værktøjer, datamuligheder og arbejdsgange, der relaterer sig til denne problemstilling.

Herudover er der i analysen blevet belyst forskellige økonomistyringsmæssige problemstillinger, der relaterer sig til budgetmodellen og fordelingen af budgetansvar mellem myndighedsfunktionen og udførerleddet. Dertil er der blevet fremhævet nogle opmærksomhedspunkter vedrørende de overordnede snitflader og ansvarsfordelinger, den konkrete anvendelse af ledelsesinformation i den løbende økonomistyring samt nogle af de gældende styringsudfordringer på BPA-området, der er karakteriseret ved at være et område, hvor økonomistyringen i særligt grad er udfordrende.

 

Kontaktperson
Ove G. Jensen, Myndighedschef