Forberedelse og implementering af en ny central organisering af ejendomsområdet i Syddjurs Kommune

Reflexio har i første halvår af 2018 bistået Syddjurs Kommune med at forberede og implementere en ny central organisering af ejendomsområdet i kommunen. Afsættet for dette var, at Reflexio i første halvår af 2017 gennemførte en budgetanalyse af det kommunale ejendomsområde til brug for processen omkring udarbejdelse og vedtagelse af budget 2018.

I den videre specificering og implementering af modellen i Syddjurs Kommune har det fortsat været en central præmis, at der i hele forberedelses- og implementeringsfasen skete en bred involvering af de ledere og medarbejdere, der fremadrettet berøres af den nye model. Både af hensyn til involvering og sikring af ejerskab, men også for at få helt konkrete input til detailbeskrivelsen og driftssikring af den fremadrettede organisering og drift af ejendomsområdet inden for rammen af det besluttede modelvalg.

Den forestående implementering blev opdelt i en forberedelses- og en implementeringsfase. Forberedelsesfasen skulle give et helt klart billede af den endelige organisering med principper og standarder for praksis, mens den endelige udmøntning i fx de konkrete vedligeholdelses- og plejeplaner samt service- og samarbejdsaftaler for den enkelte institution/ejendom lå i implementerings- og opstartsfasen. Der har været en lang række opgaver og snitflader, der skulle afdækkes, besluttes og planlægges i projektforløbet, som blev driftet i en effektiv og inddragende projektorganisering med flere niveauer af deltagelse fra de forskellige aktørgrupper inden for ejendomsområdet for at sikre den nødvendige bredde/faglig dybde i involveringen.

 

Kontaktperson

Poul Møller, Direktør