Det kommunale ejendomsområde

Posted on Posted in Ikke-kategoriseret

Det kommunale ejendomsområde er mange steder i fokus i disse år, og mange kommuner arbejder på at effektivisere og kvalitetsudvikle opgaveløsningen på ejendomsområdet. Reflexio har hjulpet en lang række kommuner med udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende effektivisering og forslag til nye måder at organisere ejendomsområdet på.

 

Reflexios bistand er ofte baseret på følgende byggesten:

  • Etablering af et velunderbygget datagrundlag om kommunens ejendomme, udgiftstyper, indkøbsmønstre, disponeringsgrundlag mv. Et godt datagrundlag kan være et væsentligt bidrag til efterfølgende at træffe kloge beslutninger om organisering, potentialer og prioritering, herunder bidrage til formulering af en lokal strategi for effektivisering og drift af de kommunale ejendomme.
  • En analyseproces, der inddrager og involverer en lang række berørte ledere og medarbejdere, således at alle relevante vinkler og synspunkter kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget. En ændret opgaveløsning på ejendomsområdet vil ofte medføre, at fagcentre, institutionsledere, medarbejdere mv. oplever en række usikkerheder og bekymringer, fx i forhold til serviceniveauet, muligheden for lokale prioriteringer, nærhed og medejerskab til opgaveløsningen. Reflexio lægger vægt på at etablere en åben og involverende dialog med interessenter og aktører på området.

 

Reflexios forslag til ændret opgaveløsning på ejendomsrådet kan tage afsæt i erfaringer fra andre kommuner, idet der ofte kan opstilles alternative modeller, der har forskellige sammensætninger af opgaver, styringsmodeller, inddragelsesmodeller mv. Samtidig er det også erfaringen, at kommunerne har ret forskellige udgangspunkter for at kigge på opgaveløsningen på ejendomsområdet (fx økonomisk, geografisk, kompetencemæssigt) på ejendomsområdet, ligesom der lokalt kan være hensyn og målsætninger der vægtes forskelligt. Af hensyn til den efterfølgende implementering – og mulighederne for konkret at realisere eventuelle økonomiske potentialer – er det vigtigt, at analysen tager afsæt i de konkrete forhold i den enkelte kommune.