Evaluering af lønadministrationen og -systemerne efter lønudbuddet i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune bad Reflexio gennemføre en evaluering, der skulle opsamle, strukturere og perspektivere erfaringerne fra udliciteringen af kommunens lønadministration.

Evalueringens væsentligste formål var at etablere et fælles videngrundlag ifht. de gennemførte forandringer inden for lønadministrationen, således at denne viden kan spille ind i design og tilrettelæggelse af den fremadrettede opgaveløsning. På den baggrund foreslåedes evalueringen gennemført som en tematiseret aktør- og procesevaluering, dels med fokus på læringsaspektet, dels med fokus på, at de væsentligste og centrale aktører på området inddrages i evalueringsforløbet.

Evalueringen formål var således at skabe et fælles billede af – og udbygge viden om – hvad de ændrede snitflader, samarbejdsformer og den ændrede systemunderstøttelse betyder for opgaveløsningen på lønområdet, og på baggrund af evalueringen skal opstilles specifikke anbefalinger i forhold til den forestående hjemtagelse af lønopgaverne, herunder anbefalinger der kan kvalificere opgaveløsningen, og som kan indarbejdes i de konkrete planer og implementeringsaktiviteter i forbindelse med hjemtagelsen.

Kontaktperson
Jesper Jul Nielsen, Projektleder, Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune