Strategisk økonomistyring

Styring af en kommunes økonomi er særdeles kompleks. Kommuner bliver i stigende grad set og styret som en koncern forstået som én virksomhed med en hel række sektorer og aktiviteter, som i større og mindre grad påvirker hinanden. Det stiller krav til kommunens økonomifunktion og økonomimedarbejdere om en sammenhængende strategisk økonomistyring på tværs af organisationen. Her skal der være en præcis og kompetent strategisk tilgang i udmøntningen af økonomistyringen, så både institutioner, afdelinger, sektorer og koncernen samlet set kan træffe de rette beslutninger.

 

Reflexio leverer løsninger inden for strategisk økonomistyring med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi og effekter i videreudviklingen af den offentlige service og de leverede velfærdsydelser. Et integreret – og løsningsmæssigt sammentænkt perspektiv – hvor der er tydelighed og bevidsthed omkring ”hvad det koster”, ”hvilke indsatser der virker” og ”hvad det giver af resultater”. Det er vores erfaring, at det er nøglen til, hvad der giver mening i praksis. Alt for ofte er økonomistyring, effektstyring og den faglige opgaveløsning adskilte styringsspor, hvis veje for sjældent krydses og dermed ikke gensidigt forædles. Det vil vi gerne lave om på for at skabe sammenhæng fra byrådets beslutninger og hele vejen videre til det enkelte møde med borgeren.

 

Reflexios ydelser inden for strategisk økonomistyring er målrettet både uddannelsesaktiviteter for økonomifunktioner og økonomimedarbejdere samt konkrete rådgivningsprojekter på kommune-, sektor- og afdelingsniveau, hvor de anvendte metoder og redskaber evalueres og videreudvikles i et tæt samspil – og konkret samarbejde – med den enkelte kommune.

Effektivisering og budgetanalyser

Reflexio har gennemført en række budgetanalyser af forskellige offentlige institutioner og sektorer. Ofte vil analyserne have som formål at forberede – og være grundlag for – ledelsesmæssige beslutninger omkring områdets eller institutionens fremtidige opgaveløsning, ligesom der i mange tilfælde er særskilt fokus på at identificere og skabe mulighed for eksekvering af eventuelle effektiviseringspotentialer.

Budgetanalyserne kan have forskelligt afsæt og formål, og af samme grund anvender vi også en række forskellige analysemetoder og -tilgange. Reflexios budgetanalyser omfatter fx analyser af:

 • Processer og arbejdsgange
 • Organisering, snitflader og samarbejde
 • Omkostningsstruktur og omkostningsdrivere
 • Ressourceanvendelsen – budgetter, tidsforbrug, materiel mv.

Vi lægger stor vægt på at inddrage den viden og de kompetencer, som allerede er til stede hos ledere og medarbejdere i institutionen eller på området, så konklusioner og anbefalinger også har forbindelse til dagligdagens praksis.

Uddannelse i økonomistyring og strategisk styring

Reflexio har stor erfaring i at gennemføre uddannelses- og kompetenceudviklingsforløb i økonomistyring og strategisk styring for kommunale ledere og medarbejdere.

 

Vi underviser både med et tværgående sigte på økonomistyring ud fra et koncernperspektiv samt med et fokus på udviklingen af en strategisk styringspraksis på konkrete sektorområder.

 

Arbejdet med uddannelse og kompetenceudvikling kan bindes op på åbne forløb, hvor deltagere fra mange forskellige kommuner deltager, samt på mere målrettede forløb for en konkret kommune eller en konkret forvaltning. Særligt de målrettede forløb giver stor mulighed for at tilrettelægge nogle skræddersyede uddannelsesaktiviteter, der passer til styringsbehovet i den enkelte organisation.

 

Vores uddannelsesaktiviteter tager typisk udgangspunkt i:

 • Konkret og dybdegående kendskab om aktuel styringspraksis i kommunerne og de konkrete sektorområder
 • At deltagerne kommer grundigt og relevant rundt om de udvalgte emner
 • Fokus på generelle erfaringer og tendenser samt inddragelse af deltagernes egne specifikke forhold gennem caseorienteret arbejde
 • Plads til at inddrage ekstern ekspertviden på udvalgte indholdstemaer
 • At udbyttet af kursusforløbet kan relateres til den daglige drift og inspirere medarbejdere og ledere til lokal nytænkning

Kursuskataloger:

Se vores aktuelle kursuskataloger vedrørende hhv. strategisk økonomistyring og styring på det kommunale ejendomsområde.

Det kommunale ejendomsområde

Det kommunale ejendomsområde er mange steder i fokus i disse år, og mange kommuner arbejder på at effektivisere og kvalitetsudvikle opgaveløsningen på ejendomsområdet. Reflexio har hjulpet en lang række kommuner med udarbejdelse af beslutningsgrundlag vedrørende effektivisering og forslag til nye måder at organisere ejendomsområdet på.

 

Reflexios bistand er ofte baseret på følgende byggesten:

 • Etablering af et velunderbygget datagrundlag om kommunens ejendomme, udgiftstyper, indkøbsmønstre, disponeringsgrundlag mv. Et godt datagrundlag kan være et væsentligt bidrag til efterfølgende at træffe kloge beslutninger om organisering, potentialer og prioritering, herunder bidrage til formulering af en lokal strategi for effektivisering og drift af de kommunale ejendomme.
 • En analyseproces, der inddrager og involverer en lang række berørte ledere og medarbejdere, således at alle relevante vinkler og synspunkter kommer til at indgå i beslutningsgrundlaget. En ændret opgaveløsning på ejendomsområdet vil ofte medføre, at fagcentre, institutionsledere, medarbejdere mv. oplever en række usikkerheder og bekymringer, fx i forhold til serviceniveauet, muligheden for lokale prioriteringer, nærhed og medejerskab til opgaveløsningen. Reflexio lægger vægt på at etablere en åben og involverende dialog med interessenter og aktører på området.

 

Reflexios forslag til ændret opgaveløsning på ejendomsrådet kan tage afsæt i erfaringer fra andre kommuner, idet der ofte kan opstilles alternative modeller, der har forskellige sammensætninger af opgaver, styringsmodeller, inddragelsesmodeller mv. Samtidig er det også erfaringen, at kommunerne har ret forskellige udgangspunkter for at kigge på opgaveløsningen på ejendomsområdet (fx økonomisk, geografisk, kompetencemæssigt) på ejendomsområdet, ligesom der lokalt kan være hensyn og målsætninger der vægtes forskelligt. Af hensyn til den efterfølgende implementering – og mulighederne for konkret at realisere eventuelle økonomiske potentialer – er det vigtigt, at analysen tager afsæt i de konkrete forhold i den enkelte kommune.

Det specialiserede socialområde

Reflexio har et dybdegående kendskab til det specialiserede socialområde med en stor forståelse for områdets kompleksitet, muligheder og udfordringer. Vi har blandt andet været med til at skabe økonomisk overblik og økonomiske anbefalinger, udvikle ledelsesinformation samt arbejdet med organisationsstrukturer og ledelse på området.

 

Vi udvikler og projektleder herunder styringskoncepter på både det specialiserede område for børn og unge samt voksne. Styringskoncepterne har fokus på at etablere effektive arbejdsgange for løbende opfølgninger på området baseret på valid ledelsesinformation. Dette er medvirkende til at sikre, at de specialiserede områder kan drives socialfagligt forsvarligt under hensyntagen til de gældende økonomiske begrænsninger og krav til overholdelse af budgetter.

I vores tilgang arbejder vi med respekt for lokale muligheder og brugbare løsninger både i forhold til selve problemforståelsen og udbredelse af løsninger. Vi arbejder inddragende og datadrevet, både i forhold til medarbejdere, ledere, borgere/brugere samt andre samarbejdspartnere, så der sikres sammenhæng på tværs af niveauer og en forankring af løsningerne. Vores mål er at skabe løsninger med et tydeligt fokus på sammenhængen mellem økonomi, den faglige opgaveløsning og effekter i udviklingen af den kommunale kerneopgave.