Evaluering af lønadministrationen og -systemerne efter lønudbuddet i Aarhus Kommune

Posted on

Aarhus Kommune har bedt reflexio gennemføre en evaluering, der skal opsamle, strukturere og perspektivere erfaringerne fra udliciteringen af kommunens lønadministration.

Evalueringens væsentligste formål er etablere et fælles videngrundlag ifht. de gennemførte forandringer inden for lønadministrationen, således at denne viden kan spille ind i design og tilrettelæggelse af den fremadrettede opgaveløsning. På den baggrund foreslås evalueringen gennemført som en tematiseret aktør- og procesevaluering, hvor der dels er fokus på læringsaspektet, dels er fokus på, at de væsentligste og centrale aktører på området er inddraget i evalueringsforløbet.

Evalueringen skal således skabe et fælles billede af – og udbygge viden om – hvad de ændrede snitflader, samarbejdsformer og den ændrede systemunderstøttelse betyder for opgaveløsningen på lønområdet, og på baggrund af evalueringen skal opstilles specifikke anbefalinger i forhold til den forestående hjemtagelse af lønopgaverne, herunder anbefalinger der kan kvalificere opgaveløsningen, og som kan indarbejdes i de konkrete planer og implementeringsaktiviteter i forbindelse med hjemtagelsen.